Disclaimer

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verstrekken van informatie. De inlichtingen, producten en diensten vermeld op deze website of waarnaar verwezen wordt, vormen in geen geval een publiek aanbod, uitnodiging of aanbeveling tot sparen of beleggen. Evenmin gaat het om een voorstel tot het afsluiten van een verzekeringspolis of een specifiek advies op het vlak van successieplanning, fiscaliteit, pensioenvorming, vastgoedinvesteringen of vennootschapsstructuren.

De teksten zijn met de meeste zorg samengesteld. De juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie is evenwel niet gegarandeerd. De informatie en opinies weergegeven op deze website kunnen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Deze website richt zich in essentie tot professionele financiële bemiddelaars en consulenten, in het bijzonder verzekeringstussenpersonen en gelijkwaardige erkende financiële beroepen. Bij uitbreiding spreekt deze website ook financiële instellingen aan, met name verzekeringsmaatschappijen, banken, vermogensbeheerders en promotoren van instrumenten voor collectieve belegging.

Uit het voorgaande volgt dat de informatie vervat in deze website niet in hoofdzaak bedoeld is voor privépersonen en zich evenmin oriënteert naar instellingen die gebonden zijn door wetten en reglementen die de toegang tot de hier verstrekte informatie op enigerlei manier beperken of verbieden (bv. op basis van nationaliteit, domicilie of verblijfplaats). Personen, vennootschappen en instellingen onderworpen aan dergelijke bepalingen, krijgen geen toegang tot de vermelde informatie.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door FRD NV (“FRD”), Steenwagenstraat 48, B - 1820 Melsbroek (tel +32 2 245 80 85; fax + 32 2 245 77 65; e-mail info@frd.be). Hoewel FRD iedere mogelijke inspanning gedaan heeft opdat de informatie vermeld op deze website op datum van publicatie correct en volledig is, zal FRD geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden - noch tegenover de gebruiker van de website, noch tegenover iedere derde - wat betreft accuraatheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie. In geen geval zal FRD verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enig gebrek of onvolledigheid wat betreft de verstrekte informatie ten gevolge van technische problemen of fouten zoals bijv. fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden enz.

FRD zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies geleden ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie vervat in deze website of ten gevolge van het gebruik van deze informatie in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten, concepten, producten en transacties, inzake de implementatie van juridische of fiscale adviezen of de aanschaf en verhandeling van vastgoed.

Deze website bevat geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De publicatie op deze website verleent geen rechten.

De volledige inhoud van deze website is onderhevig aan copyright (alle rechten voorbehouden). Gebruikers kunnen individuele pagina’s downloaden of uitprinten op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

De reproductie, transmissie op gelijk welke wijze, gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze website - weze het voor publieke, commerciële of privédoeleinden - is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRD. 

Het gebruik van de diensten en informatie van FRD houdt in dat de bezoeker van www.frd.be zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.